Všeobecné ustanovenia

Tento dokument detailnejšie popisuje záručný aj pozáručný servis. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok spoločnosti TOPICO s.r.o. (ďalej len TOPICO).

Všeobecné servisné podmienky upravujú poskytovanie servisných služieb zákazníkom, ktorí so spoločnosťou TOPICO nemajú uzatvorenú samostatnú servisnú zmluvu, upravujúcu poskytovanie servisných služieb nad rámec týchto servisných podmienok.

Spoločnosť TOPICO zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy zariadení, ktoré dodáva priamo, alebo cez svojich partnerov, prípadne na ktoré má štatút autorizovaného servisného strediska. Komunikácia pri servisných požiadavkách zákazníka je zabezpečovaná prostredníctvom dispečingu TOPICO.

Pred opravou zariadenia TOPICO odporúča zákazníkovi vykonať zálohu dát, pretože TOPICO nezodpovedá za prípadnú stratu údajov zákazníka.

V rámci zabezpečenia služieb záručného a pozáručného servisu si TOPICO vyhradzuje právo využívania externých servisných služieb autorizovaných servisných stredísk výrobcov, ak je to potrebné pri oprave zariadení.

Cenník služieb TOPICO je k dispozícii v elektronickej forme v sídle TOPICO.

Služby poskytované v rámci všeobecných servisných podmienok

A. Diagnostika

Na identifikáciu problému je vykonávaná diagnostika zariadenia. Každé zariadenie musí byť prijaté servisným dispečingom a následne podrobené diagnostike technikom TOPICO.

Táto služba je primárne zameraná na identifikáciu problému pre následné odstránenie závady.

B. Dielenský servis

Táto služba zahrňuje opravy zariadení, ktoré sú vykonávané v servisných strediskách TOPICO.

Je poskytovaná formou záručnej a pozáručnej opravy. Záručné servisné opravy t. j. reklamácie sú poskytované na zariadenia, ktoré spoločnosť TOPICO dodáva priamo alebo, na ktoré má štatút autorizovaného servisného strediska. Pozáručný servis je poskytovaný na zariadenia bežne dostupných značiek.

Konkrétny model zariadenia prípadné značku, ktorá nie je uvedená nižšie je nutné si overiť dopredu telefonicky: Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Konica Minolta, DEVELOP, OKI, Canon

Odozva

Služby vykonávané v rámci všeobecných servisných podmienok TOPICO sú vykonávané
v nastavenom časovom intervale – odozve. Vo všeobecnosti platí, že cieľový interval odozvy je čas,  za ktorý môže zákazník za normálnych okolností očakávať reakciu od TOPICO na jeho požiadavku v rámci dohodnutej služby. Ak nebude uvedené inak, tak sa za cieľový časový interval bude považovať časový interval v rámci bežnej pracovnej doby a začína sa počítať ako počet bežných pracovných dní od času nahlásenia chyby. TOPICO poskytuje servisné služby s dobou odozvy 48 hodín pre služby všeobecného charakteru.

Interval opravy

Interval opravy je čas, za ktorý môže zákazník za bežných okolností očakávať zabezpečenie opravy zariadenia. Interval opravy určený pre záručné opravy detailne popisuje Reklamačný poriadok TOPICO. Interval opravy pre pozáručný servis je určený na základe diagnostiky chybného zariadenia.

Čas potrebný na obnovenie ľubovoľného softvéru (napr. operačného systému) z originálneho inštalačného lecencovaného súboru dodaného dodávateľom nie je súčasťou záväzného intervalu opravy.
V takomto prípade je zákazník povinný dodať spolu so zariadením aj originálny inštalačný licencovaný súbor.

Záručný servis

TOPICO poskytuje v rámci záručného servisu nasledovné úrovne služieb, líšiace sa svojím zameraním a rozsahom:

A. Štandardné záručné podmienky

sú poskytované v rámci predaja zariadenia a sú popísané v dokumente Reklamačný poriadok.

Podmienky platné pre štandardný záručný servis sú platné počas celej záručnej doby zariadenia.

Formy servisnej podpory zákazníka:

– Základná telefonická podpora

– Dielenský servis v TOPICO

Zo záruky sú plne hradené nasledovné servisné služby:

– Oprava chybnej časti zariadenia – pomocný materiál aj práca

– Výmena chybnej časti zariadenia, ak nie je možné opravou zabezpečiť jeho pôvodnú funkčnosť

– Výmena zariadenia

Služby ako sú inštalácia novšej verzie softvéru (BIOS, ovládač zariadenia, service pack) alebo upgrade operačného systému nie sú súčasťou štandardných záručných podmienok TOPICO.

B. Rozšírené záručné podmienky

predstavujú kvalitatívne vyššiu úroveň záručných podmienok. Nárok na služby vyplývajúce z týchto podmienok vzniká zákazníkovi zakúpením zariadenia spolu s príslušnou servisnou zmluvou od spoločnosti TOPICO.

Formy servisnej podpory zákazníka:

– Telefonické riešenie problému

– Dielenský servis v TOPICO

– Servisný zásah u zákazníka (cestovné náklady nie sú súčasťou záruky, ale sú plne hradené zákazníkom)

Zo záruky sú plne hradené nasledovné servisné služby:

– Oprava chybnej časti zariadenia – pomocný materiál aj práca

– Výmena chybnej časti zariadenia, ak nie je možné opravou zabezpečiť jeho pôvodnú funkčnosť

– Výmena zariadenia

Služby ako sú inštalácia novšej verzie softvéru (BIOS, ovládač zariadenia, service pack) alebo upgrade operačného systému nie sú súčasťou rozšírených záručných podmienok TOPICO.

Pozáručný servis

Pozáručný servis na zariadení bude vykonaný po dohode so zákazníkom a so zvážením rentability jeho opravy.

Podmienky pozáručného servisu je možné upraviť podľa potrieb a cenových podmienok uzatvorením servisnej zmluvy medzi TOPICO a zákazníkom.

Pozáručný servis je platená služba TOPICO. Ceny za jednotlivé činnosti sú uvedené v platnom cenníku TOPICO.

Spoločné ustanovenia

TOPICO neposkytuje konzultácie, záručný alebo pozáručný servis na počkanie. Každé zariadenie musí byť prijaté servisným dispečingom a musí byť podrobené diagnostike.

Úspešnosť záručnej a pozáručnej opravy nie je vždy vykonávaná opravou alebo výmenou chybnej časti zariadenia. Za úspešnú opravu v zmysle zabezpečenia plnej funkčnosti zariadenia je považované aj vyčistenie jednotlivých častí zariadenia t. j. profylaktika, ak týmto spôsobom je chyba odstránená. Služba vyčistenia jednotlivých častí t. j. profylaktika je vykonaná za úplatu podľa platného cenníka.

Pri poskytnutí služby v rámci dielenského servisu nie sú zahrnuté prepravné náklady s ňou spojené.

Zákazník môže doručiť chybné zariadenie do servisu TOPICO osobne, kuriérskou službou, alebo poštou.
V prípade záujmu zákazníka, TOPICO ponúka dovoz a odvoz zariadenia do/zo servisného strediska za úplatu v zmysle platného cenníka.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné servisné podmienky sú v elektronickej forme k dispozícii v sídle TOPICO.

TOPICO si vyhradzuje právo podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.