Úvodné podmienky

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou TOPICO s.r.o. (predávajúci a ďalej len TOPICO) a kupujúcim (zákazník) a dopĺňajú Kúpnu zmluvu a Všeobecné obchodné podmienky.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a v §437 bod 1-5.

Zákazník prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho.

Balíky určené na reklamáciu musia byť jasne označené „REKLAMÁCIA“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj jej meno (obchodník, skladník, dispečer …)

Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri osobnom odbere reklamuje zákazník nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

V prípade zasielania tovaru doručovacou službou je zákzník povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak zákazník zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným vodičom alebo kuriérom škodový zápis. Následne treba kontaktovať zodpovedných pracovníkov doručovacej spoločnosti a predávajúceho.

Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady( poškrabanie, prasknutie, zlomenie…) akceptujeme do 24 hod od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú uznané.

Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom, ktorého záruka je uvedená v záručnom liste, priloženom v produkte. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.

Záruka kompatibility distribuovaných počítačových komponentov nie je garantovaná predávajúcim, mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcom.

Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

Zákazník je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami.

Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola zapríčinená zákazníkom – poškodením výrobku nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou a zákazník napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže predávajúci od zákazníka požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.

V prípade skrytej závady, napr. zatečená klávesnica alebo panel ovládania, spálená, zoskratovaná riadiaca doska, poškodený firmware, ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si predávajúci vyhradzuje nárok na náhradu škody u zákazníka, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom, resp. dodávateľom. V takomto prípade môže byť štandardná reklamačná doba 30 dní na vybavenie reklamácie prekročená.

Zasielanie a prevzatie vadného tovaru

Zákazník je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Spoločnosť TOPICO odporúča zasielať vadný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy pri reklamácií, vadný tovar nebude podliehať záručnej oprave. Za vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Zákazník je povinný priložiť príslušný dodací list a presný popis závady.

Ak výrobca zriadil autorizované servisné stredisko, zákazník vybavuje reklamáciu priamo prostredníctvom tohto autorizovaného servisného strediska.

Spoločnosť TOPICO nepreberá tovar zasielaný spešninou.

Reklamácie tovaru zákazník zasiela na svoje náklady a z opravy hradí dopravu servisné stredisko (ak nie je servisným strediskom určené inak). Reklamačné balíky zaslané na náklady príjemcu preto nemusia byť servisným strediskom alebo spoločnosťou TOPICO prijaté.

Balíky určené pre reklamácie musia byť jasne označené „REKLAMÁCIA“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, dispečer…). Ak je v balíku viacero položiek, je nutné priložiť súpis reklamovaného tovaru.

Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

– mechanicky

– násilným otváraním, neodborným zásahom

– živelnou pohromou

– zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok

– poškodená garančná nálepka, odstránená plomba

– strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové číslo, nálepka pamätí

Spoločnosť TOPICO neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.)

Spoločnosť TOPICO neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované servisné stredisko odstránenie závady.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.

V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas,počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení.

V prípade, že sa jedná o produkt, ktorý je už na trhu nedostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške aktuálnej ceny adekvátnej náhrady, ktorá bude stanovená reklamačným oddelením.

V prípade, že zákazník požiada o reklamáciu poškodeného výrobku, ktoré zavinil sám, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “ podmienečnú reklamáciu “ a doba vybavenia závisí od dodávateľa.

V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfaktúrované zákazníkovi a tovar bude zákazníkovi vráteny až po uhradení spomínaných nákladov.

V prípade, že si zákazník neprevezme reklamáciu do 90 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné vo výške 9,- EUR bez DPH za každý deň.

Mimozáručné faktúry

Úhrada faktúry v hotovosti – tovar Vám bude vydaný ihneď.

Úhrada faktúry prevodom – tovar Vám bude vydaný až po nabehnutí platby na účet spoločnosti TOPICO.

Reklamačné podmienky – spotrebný materiál

Do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky a podobne. Na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov.

Reklamácie v zmluvných servisných strediskách

Ak výrobca zriadil autorizované servisné stredisko, zákazník vybavuje reklamáciu priamo prostredníctvom tohto autorizovaného servisného strediska.

Využívaním zmluvných servisných stredísk, značne urýchlite vybavenie svojich reklamácií. Týmto budú Vaše reklamácie rýchlejšie vybavené.

Dôležité upozornenie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet neoprávnených reklamácií, sme zaviedli manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 50,- EUR bez DPH. Neoprávnená reklamácia je tá, pri ktorej sa zistí, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním v autorizovanom servise.

Spoločnosť TOPICO si vyhradzuje právo tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia.