Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim. Všeobecné obchodné podmienky dopĺňajú dohodu alebo zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom sú právoplatným doplnkom dohody alebo zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke a sú k dispozícii  aj v sídle TOPICO s.r.o. (ďalej len TOPICO).

Kontaktná adresa predávajúceho

Prevádzka spoločnosti a skladu: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica.

Mapka sídla je uverejnená na webovej stránke spoločnosti.

Pracovná doba predávajúceho

Pondelok – Štvrtok: 07,30 – 16,00 hod.

Piatok: 07,30 – 14,00 hod.

prestávka: 11,00 – 11,30 hod.

Kúpna zmluva alebo dohoda

Kúpna zmluva (Všeobecné podmienky nákupu a predaja tovarov) definuje základné podmienky spolupráce medzi kupujúcim a predávajúcim. Táto zmluva je dopĺňaná aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré má predávajúci právo meniť bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho

Všetky potrebné údaje predávajúci zverejňuje na svojej webovej stránke.

Úhrada

Dátumom úhrady/platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet predávajúceho. Storno tovaru zaplateného cez registračnú pokladňu, musí byť finančne vysporiadané v deň vrátenia tovaru na sklad.

Penalizácia

V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany kupujúceho predávajúcemu je predávajúci oprávnený k penalizácii kupujúceho v zmysle platného Obchodného zákona.

Elektronická objednávka

Tovar je nie možné objednať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho. Tovar je možné objednať zásadne písomne a to listom alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím kontaktov kupujúceho a má plný nárok na pokrytie všetkých prípadných škôd z toho plynúcich.

Štandardná forma objednávky

Objednávku je možné zaslať e-mailom na adresu uverejnenej na internetovej stránke v adresári kontaktov alebo poštou na adresu Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica.

Základné náležitosti objednávky:

číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia tovaru (dodania), popis objednaného tovaru s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov, IČO, DIČ, IČ DPH.

Vrátenie tovaru

Za vrátenie nerozbaleného tovaru účtujeme storno poplatok v minimálnej výške 5% z hodnoty tovaru. Tovar je možné vrátiť najneskôr do 3 pracovných dní od dodania.

Dodací list

Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a identifikácia, či daný tovar má registrované sériové číslo. Ako dodací list môže slúžiť aj faktúra, pokiaľ je to na nej uvedené.

Faktúra – daňový doklad, Cash doklad

Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti podľa údajov kupujúceho, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle predávajúceho a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti.
Štandardne sa faktúra odosiela kupujúcemu s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Faktúra môže slúžiť aj ako dodací list, pokiaľ je to na nej uvedené. Na základe požiadavky kupujúceho je možné faktúru alebo jej kópiu zaslať poštou aj na inú adresu.

Tovarový dobropis

Vystavuje sa kupujúcemu v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany predávajúceho alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

Finančný dobropis

Vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na zľavu.

Ponuka

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek kupujúceho. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený kupujúcim.

Podlimitná objednávka

V prípade, že objednávka nepresiahne svojou veľkosťou (finančný objem objednávky bez DPH) minimálnu hranicu pre bezplatné spracovanie (60,- EUR) kupujúcemu môže byť účtovaná čiastka 9,- EUR bez DPH ako prirážka za podlimitný objem objednávky.

Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, a to e-mailom alebo poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo na penále vo výške 10 % z objemu objednávky, ak zrušenie nastane neskoršie ako 1 deň po objednaní.

Pozastavenie odberov

Dodávky tovaru pre kupujúceho môžu byť predávajúcim pozastavené v prípade keď kupujúci má minimálne jednu faktúru po splatnosti. V takomto prípade nie je umožnené odoberať tovar alebo služby a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti.
Predávajúci nie je zodpovedný za problémy spôsobené pozastavením dodávok kupujúcemu.

Platobná disciplína

Platobnú disciplínu kupujúceho posudzuje výhradne predávajúci podľa vlastných kritérií. Spravidla dobrá platobná disciplína vylučuje akékoľvek meškanie úhrady.

Platba vopred

Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre kupujúceho. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom.

Platba v hotovosti

Kupujúci môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla spoločnosti, pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.

Platba po dodávke tovaru

V prípade, že kupujúci má u predávajúceho dobrú platobnú disciplínu alebo zákonné obmedzenia brániace platbe vopred alebo v hotovosti, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

Úhrada dobropisu

V prípade, že kupujúci má vystavený dobropis od predávajúceho, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá kupujúci neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Penále

Neskoré úhrady faktúr sú predávajúcim penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci kupujúci uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

Zapožičiavanie tovaru

Spoločnosť TOPICO tovar nezapožičiava.

Nájomné

Za prenájom tovaru je povinný kupujúci uhradiť nájomné v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru

Kupujúcemu budú vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce predávajúceho na opravách sa stanovuje na 50,- EUR bez DPH za jednu hodinu a to aj začatú. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je kupujúci povinný uhradiť nový spotrebný materiál. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

Úhrada dopravy

Poplatok za dopravu je uvedený v platnom cenníku TOPICO. Cenník sa nachádza v sídle spoločnosti. Kupujúci je vždy o aktuálnom poplatku informovaný. Predávajúci nehradí dopravu pre kupujúceho. Pri osobnom odbere tovaru v sídle spoločnosti alebo v skladoch spoločnosti nie je poplatok účtovaný.

Úhrada cestovného

Poplatok za cestovné je uvedený v platnom cenníku TOPICO. Cenník sa nachádza v sídle spoločnosti. Kupujúci je vždy o aktuálnom poplatku informovaný. Predávajúci nehradí cestovné pre kupujúceho.

Úhrada doručenia

Poplatok za dopravu prepravnou službou alebo kuriérom sa riadi platným cenníkom poskytovateľa služieb na dovoz a doručenie. Kupujúci je vždy o aktuálnom poplatku informovaný. Predávajúci nehradí doručenie pre kupujúceho. Pri osobnom odbere tovaru v sídle spoločnosti nie je poplatok účtovaný.

Upozornenie: v prípade techniky v hmotnosťou nad 25 kg môžu byť zásielky doručované iba na úroveň bezbariérového prízemia / na rampu.

Riešenie problémov pri dodávke

Ak predávajúci vyexpeduje kupujúcemu iný tovar, ako je uvedené v dodacom liste, alebo počet kusov je vyšší ako počet ks na dodacom liste, je povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24 hodín mailom a zároveň obratom predmetný tovar zámeny alebo vyšší počet kusov, najneskôr do troch pracovných dní vrátiť naspäť predávajúcemu na jeho náklady. Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru bude priložená kópia dodacieho listu s vyznačenou nezrovnalosťou.

Reklamácia zlej dodávky pri tovare

Pri osobnom odbere tovaru v sídle spoločnosti je kupujúci povinný si skontrolovať preberaný tovar s dodacím listom resp. s faktúrou v prítomnosti vydávajúceho pracovníka. Akékoľvek neskoršie reklamácie nie je možné akceptovať.

V prípade expedície tovaru prepravnou službou je kupujúci povinný nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť voči sprievodným dokladom, ako dodací list, faktúra a podobne, ihneď po prevzatí zásielky, najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Túto skutočnosť oznámi mailom a dohodne si ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie uplatňované kupujúcim po dni prevzatia zásielky resp. po uplynutí 24 hodín od prevzatia nie je možné akceptovať.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa stávajú záväznými pre obidve zmluvné strany dňom podpisu zmluvy alebo uzatvorenia dohody a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na webovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov predávajúceho za tovar, služby, expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom v deň uzatvorenia dohody alebo zmluvy. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé.

Spoločnosť TOPICO si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek meniť podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia.