Pred používaním tejto web lokality si pozorne prečítajte doleuvedené podmienky, nakoľko používaním tejto webovej lokality s nimi plne bez výhrad súhlasíte.

Spoločnosť TOPICO s.r.o. (ďalej len TOPICO) umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto web lokality, ale iba na osobné, nekomerčné použitie a pod podmienkou, že používateľ zachová neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, ktoré sú uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách týchto materiálov. Akékoľvek menenie, rozmnožovanie, verejné prezentovanie, vykonávanie, rozširovanie alebo iné používanie materiálov z tejto web lokality na verejné alebo komerčné účely je zakázané. Taktiež je zakázané používanie materiálov (vrátane ich častí) na ďalších web lokalitách, alebo v iných sieťových počítačových prostrediach. Všetky materiály na tejto web lokalite sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené používanie materiálov z tejto lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov a nariadení.

Pri porušení týchto nariadení máme právo okamžite zrušiť Vaše oprávnenie na našej web stránke a požadovať písomné prehlásenie o zničení predmetných materiálov. V závažnom prípade máme právo sa domáhať našich oprávnených finančných náhrad a iných finančných strát.

Všetky materiály a služby, ktoré poskytuje táto web lokalita sa poskytujú tak, ako sú poskytnuté. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akékoľvek nároky záruk vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva. Spoločnosť TOPICO neručí za akékoľvek nepresnosti a nedostatky v materiáloch a službách, ktoré sú poskytnuté na tejto web lokalite. Zároveň upozorňujeme, že materiály a služby poskytnuté na tejto web lokalite nemusia byť aktuálne a spoločnosť TOPICO sa nezaväzuje ich udržiavať v aktuálnom stave.

Spoločnosť TOPICO, jej dodávatelia a tretie strany uvedené na tejto web lokalite nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vyplývajú z používania tejto web lokality a ďalších napojených web lokalít. Uvedené spoločnosti si vyhradzujú právo odmietnuť akékoľvek nároky na pokrytie škôd, ktoré vzniknú používateľom a ich partnerom vrátane ich tretích strán, pri používaní tejto web lokality.

Zvlášť si spoločnosť TOPICO, jej dodávatelia a tretie strany uvedené na tejto web lokalite, vyhradzujú právo odmietnuť nároky používateľov na pokrytie škôd vyplývajúcich zo strát ziskov, stratených dát alebo iných porušení obchodovania, ktoré im vznikli s používaním tejto web lokality. Toto právo zbavenia sa zodpovednosti si vyhradzuje spoločnosť TOPICO, jej dodávatelia a tretie strany uvedené na tejto web lokalite i v prípade, že bola na možnosť škôd upozornená používateľom, jeho partnerom alebo inou treťou stranou. Používateľ hradí všetky náklady spojené s požiadavkami na opravu dát a ďalších súvisiacich zmien, ktoré nastanú z dôvodu použitia materiálov a služieb (i čiastkových) z tejto web lokality. Používateľ prechodom na web lokalitu, ktorá je napojená na túto web lokalitu preberá na seba všetky možné rizika a spoločnosť TOPICO sa dištancuje od týchto rizík.

Spoločnosť TOPICO môže, ale nemusí, kontrolovať všetky príspevky, ktoré sú uverejňované na tejto web lokalite a súčasne nenesie za ne žiadnu zodpovednosť v plnom rozsahu, či sa jedná o obsah, spôsob a formu komunikácie a to aj v prípade ochrany súkromia, ohovárania, dôvodov plynúcich z autorských práv, obscénností, vyhrážaní a iných nevhodných prejavov používateľov. Vyhradzujeme si právo ktorýkoľvek príspevok odstrániť.

Akýkoľvek software, ktorý je možné stiahnuť z tejto web lokality podlieha licenčným zmluvám o software a riadi sa podmienkami príslušných licenčných zmlúv pre koncového používateľa. Reprodukovanie, redistribúcia alebo akékoľvek iné šírenie týchto produktov je zakázané.

Všetky ochranné známky, ktoré sú použité na tejto web lokalite podliehajú príslušným zákonom a nariadeniam o ochranných známkach. Akékoľvek použitie ochranných známok z tejto web lokality je zakázané. Vlastníkom jednotlivých ochranných známok sú príslušní vlastníci v danom štáte. Pre overenie si ochranných známok na území Slovenskej republiky použite web lokalitu www.upv.sk.

Ak máte podozrenie o porušení autorských práv na našej web lokalite, tak nás kontaktujte písomne listom alebo mailom.

Spoločnosť TOPICO môže kedykoľvek upraviť toto vyhlásenie o používaní stránky bez predchádzajúcich upozornení.